Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno – kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021536253
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kopernika 1
1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 757136438
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: xmmariusz@vp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pankracy.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
Stowarzyszenie
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno – kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09b3ba87-ee84-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00215262
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00210395/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno – kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPDS.03.03.03-02-0009/21 Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno – kulturalne przy
ul. PCK 23 w Jeleniej Górze dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-09b3ba87-ee84-11ec-9a86-f6f4c648a056
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Sposób komunikacji określono w rozdziale XI. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o  wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz na stronie Platformy e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narządzi:
• Platforma e-Zamówienia która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
• poczty elektronicznej: xmmariusz@gmail.com (z wyłączeniem składania ofert).
Strona internetowa Zamawiającego: https://pankracy.edu.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia, jak założyć konto
opisano w „Instrukcji interaktywnej – Zakładanie konta użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2020/11/ZKU-5.2.pdf
oraz co najmniej podpisu zaufanego do podpisu dokumentów. Wykonawca posiadający konto na Platformie e-Zamówienia ma dostęp do formularzy niezbędnych do złożenia oferty oraz komunikacji z Zamawiającym.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane „Instrukcji interaktywnej - Komunikacja w postępowaniu”, dostępnej na stronie:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf
oraz „Instrukcji interaktywnej – Podpisywania wniosku rejestracyjnego dla podmiotu na Platformie e-Zamówienia ”, dostępnej na stronie:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/01/Podpisywanie-wnioskow-3.1_20210628.pdf
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie e-Zamówienia lub na adres
wskazany w SWZ (z wyłączeniem ofert).
4. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście postępowań Biuletynie Zamówień Publicznych Link do postępowania oraz identyfikator postępowania został podany w Załączniku nr 15 do SWZ. 
5. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na Platformie e-Zamówienia, w szczegółach danego postępowania.
6. Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji interaktywnej – Oferty, wnioski i prace konkursowe”, dostępnej na stronie:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf
7. Wymagany jest stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512kb/s, zaktualizowana przeglądarka internetowa (zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera), włączona obsługa
Java ver. 1.8 (w przypadku systemu operacyjnego MacOs, także oprogramowanie Java JDK Oracle), system operacyjny MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES, XaDES).
8. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych RamInter operacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx., .xls., .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pd
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):
1. Przetwarzanie danych osob. z w związku z przeprowadzeniem postępowania odbywać się będzie zgodnie z rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „rozporządzenia 2016/679”). Dane osob. będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno – kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze” Sprawa ZP.271.1.2022”, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej realizacji, przechowywania dok.
postępowania (protokołu postępowania z załącznikami) na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, kontroli IZ RPO WD, przekazania dokumentacji do archiwum a następnie jej zbrakowania.
2. Zamawiający udostępnia dane osob., o których mowa w art. 10 rozp. 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania, zawarcie oraz realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego i realizacja Projektu w ramach RPO WD 2014-220 Odbiorcami danych osob. osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
3. W postępowaniu są przetwarzane dane osob. podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osob. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozp. 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osob. osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osob. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozp. 2016/679.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osob. osób fizycznych jest Zamawiający – Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.,
2) dane osob. osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozp. 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno –
kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze” Sprawa ZP.271.1.2022” oraz realizacją Projektu w ramach RPO WD 2014-2020.
3) odbiorcami danych osob. osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
4) w odniesieniu do danych osob. osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 rozp. 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podst. art. 15 rozp. 2016/679 prawo dostępu do danych osob. jej dotyczących;
b) na podst. art. 16 rozp. 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osob.;
c) na podst. art. 18 rozp. 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osob. z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozp. 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osob. jej dotyczących narusza przepisy rozp. 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozp. 2016/679 prawo do usunięcia danych osob.;
b) prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 rozp. 2016/679;
c) na pod. art. 21 rozp. 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osob., gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osob. osób fiz. jest art. 6 ust. 1 lit. c rozp. 2016/679.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):
1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
4. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników oraz dokumentacji wytwarzanej w ramach realizacji Projektu w ramach RPO WD 2014-2020.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 2051019,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące „Termomodernizację budynku przeznaczonego na cele edukacyjno – kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze w tym wykonanie:
1) Modernizacji energetycznej budynku w zakresie wykonania prac związanych z modernizacją energetyczną budynku oraz montażem odnawialnych źródeł energii. Zakres zadania obejmuje:
- wymianę okien (ok. 221 m2);
- wymianę stolarki drzwiowej ( ok. 33 m2);
- wykonanie ocieplenia - ściana w gruncie, izolacja pionowa ścian - styropian ekstrudowany grubości co najmniej 16 cm (ok. 218 m2) wraz z wykonaniem drenażu wokół budynku (ok. 136,00 m) wraz z odprowadzeniem wody;
- wykonanie ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą, styropianem grubości co najmniej 16 cm (ok. 1 110 m2);
- okna dachowe (ok. 3,20 m2; 3 szt.);
- wykonanie docieplenie dachu (ok. 241 m2; matami z wełny mineralnej gr. nie mniej niż 20 cm);
- wykonanie docieplenie - strop przy przepływie ciepła z dołu do góry (strop) (ok. 483 m2; matami z wełny mineralnej gr. co najmniej 20 cm);
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż zaworów termostatycznych (system grzewczy). W budynku szkoły planuje się wymianę instalacji centralnego ogrzewania z montażem 60 grzejników wyposażonych w zawory termostatyczne
oraz montażem zaworów termostatycznych ok. 50 szt.);
- wykonanie Mikroinstalacji PV, Moc nie mniej niż: 13,8 kWp wraz z instalacją;
Dokumentacja zakłada montaż instalacji na dachu. Zamawiający po uzyskaniu zgody na zmiany w Projekcie, zakłada montaż instalacji na konstrukcji na terenie przy budynku. Wykonawca winien skalkulować dokonanie zmiany.
- wymianę punktów świetlnych na energo-oszczędne wraz z dostosowaniem instalacji 179 szt.;
- wykonanie elewacji, obróbek blacharskich;
- wykonanie pozostałych niezbędnych robót towarzyszących;
2) Przebudowy i rozbudowy budynku wraz z dostosowaniem na potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie wykonanie prac polegających na rozbudowie części edukacyjnej wraz z poszerzeniem części zaplecza związanego z funkcjonowaniem
szkoły, przystosowaniem szkoły dla osób niepełnosprawnych, a także przebudowie niektórych pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania celem przystosowania ich do obowiązujących przepisów oświatowych, przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych w zakresie. Zakres zadania obejmuje:
- wykonanie robót budowlanych konstrukcyjnych: roboty rozbiórkowe konstrukcyjne ok. 280 m2, roboty konstrukcyjne stanu zero ok. 160 m2, roboty konstrukcyjne stanu surowego nadziemia ok. 280 m2;
- wykonanie robót instalacyjnych: rozbiórki instalacji ok. 280 m2, wykonanie instalacji elektrycznych ok. 280 m2 i instalacji sanitarnych ok. 280 m2;
- wykonanie robót wykończeniowych: rozbiórki i roboty stanu wykończeniowego  wewnętrznego ok. 280 m2 i stanu wykończeniowego zewnętrznego ok. 280 m2;
- wykonanie pozostałych niezbędnych robót towarzyszących.
3) Budowa windy dla przystosowania budynku do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Zakres zadania obejmuje:
- budowę szybu dźwigu osobowego;
- dostawa i montaż dźwigu osobowego o nośności 400 kg wraz z przygotowaniem dokumentacji do UDT i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
- wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych wraz z zasilaniem dźwigu osobowego;
- wykonanie pozostałych niezbędnych robót towarzyszących.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ wzór umowy – opis przedmiotu zamówienia Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
42416100-6 - Windy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w kwocie 1 000 000,00 złotych brutto, w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy budynku, wykonaniem instalacji wewnętrznych i robót towarzyszących, w tym robót wykończeniowych i  termomodernizacyjnych
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1. Kryterium „Cena” w zł:
1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej.
2. Kryterium „Okres gwarancji, o którym mowa w § 19 ust. 2 pkt 2 umowy” (w skrócie „Okres gwarancji” w miesiącach:
1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:
LOG = (OG / OGmax) x 0,4 x 100 pkt
gdzie:
a) LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty;
b) OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej
c) OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Przy czym:
36 miesięcy – 0 pkt.
48 miesięcy – 20 pkt.
60 miesięcy – 40 pkt.
UWAGA:
Wykonawca podaje okres gwarancji w miesiącach, liczbach całkowitych, cyfrowo i słownie w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 13 do SWZ.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy, a do umowy okres gwarancji podany przez wykonawcę w formularzu oferty.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po odbiorze końcowym, z uwzględnieniem postanowień § 19 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XXI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
1) jest ubezpieczony jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 złotych;
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą przebudowę/ rozbudowę/ budowę budynku o powierzchni nie mniejszej niż
150 m2 oraz docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2.
Zamawiający dopuszcza wykazanie ww. doświadczenia w dwóch odrębnych zadaniach.
2) dysponuje następującymi osobami:
a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów);
b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w specjalności sanitarnej stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów);
c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w branży elektrycznej stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów), Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 i z
2021 r. poz. 78).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XXI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Każdy z Wykonawców po otwarciu ofert, zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia dot. grupy kapitałowej.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w części ust. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z  wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.
5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiają cego, łącznie dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty;
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób
potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót wykonanych stanowi Załącznik nr 10 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w części XXIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w ust. 2 pkt 2 lit. a, b i c SWZ, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu tych osób
stanowi Załącznik nr 11 do SWZ,
4. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
5. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
7. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 12 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
3. Dowód wniesienia wadium.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
Informacje dotyczące wadium:
20 000,00 PLN
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Przepisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy tj. w paragrafie 20 umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemne.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-05 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie e-Zamówienia dostępnego pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-05 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-03
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert.