INOWACYJNA SZKOŁA-WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNY SPRZĘT PRACOWNI CYFROWO-MULTIMEDIALNEJ DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 623513-N-2019 z dnia 2019-11-18 r.

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze:
INOWACYJNA SZKOŁA-WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNY SPRZĘT PRACOWNI CYFROWO-MULTIMEDIALNEJ DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałania 3-7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową- ZIT AJ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 21536253000000, ul. ul. Kopernika 1 , 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 48 500 183 198, e-mail mariusz.gierus@op.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): https://pankracy.edu.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić): Stowarzyszenie

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak

https://pankracy.edu.pl; zakładka: inwestycje link: przetargi
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie Nie

adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: w formie pisemnej Adres: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły – parter, adres jw
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: INOWACYJNA SZKOŁA-WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNY SPRZĘT PRACOWNI CYFROWO-MULTIMEDIALNEJ DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE

Numer referencyjny: ZK.01.2019 / nr projektu RPDS.07.02.03-02-0002/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Celem realizacji Projektu jest poprawa warunków kształcenia, a poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt infrastruktury dydaktycznej- konkurencyjne kształcenie uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży oraz tworzenie korzystnych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Jelenia Góra oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nowoczesnego sprzętu do pracowni cyfrowo-multimedialnej wraz z wykonaniem okablowania i instalacji. Dostawa obejmuje transport, wniesienie, montaż, ustawienie we wskazanych pomieszczeniach, uruchomienie, przeszkolenie z obsługi i eksploatacji. Miejsce lokalizacji: budynek Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze przy ul. Kopernika 1.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom. Musi posiadać niezbędne oznakowanie, certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wprowadzenia do obrotu zgodnie z aktami prawnymi. Ww. dokumenty w języku polskim muszą być przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Przedmiot zamówienia musi być kompletny- gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. Wszystkie instrukcje obsługi, eksploatacji/użytkowania, a także informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania muszą być dostarczone w języku polskim.
4. Oferowane produkty powinny być trwałe, bezpieczne i prawidłowo oznakowane co oznacza, że muszą spełniać wymagania ogólnego bezpieczeństwa określone w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. ...o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz art. 20 ustawy z 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
5. Wyposażenie powinno posiadać etykiety z napisami w języku polskim zawierające: nazwę towaru, nazwę i dane producenta, oznaczenie identyfikujące produkt.
6. Za prawidłowe opakowanie elementów przedmiotu zamówienia na czas transportu odpowiada wyłącznie wykonawca co oznacza, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu, jak również opakowania nie podlegają dodatkowej opłacie ze strony Zamawiającego. 7. Szczegółowy opis przedmiotu jest w Karcie szczegółowego wyposażenia, która po obowiązkowym wypełnieniu kolumny 6. i kolumny
7. jest załącznikiem do oferty wykonawcy. Ww. Karta oznaczona jest w dokumentacji przetargowej jako plik [3]. Opis wyposażenia zawarty w Karcie szczegółowego wyposażenia jest opisem zawierającym minimalne wymagania i minimalne parametry techniczne jakie powinny posiadać poszczególne elementy przedmiotu zamówienia. Zastosowane w Karcie szczegółowego wyposażenia określenie przedmiotu zamówienia należy traktować jako definicje standardowe, poglądowo charakteryzujące i doprecyzowujące wyposażenie, a nie konkretne, firmowe wyposażenie.
8. Przedmiot zamówienia może być realizowany wyłącznie po godzinie 15:00 oraz w soboty i niedziele –bez ograniczenia czasowego, z uwagi na odbywające się zajęcia szkolne.

9. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczony od daty podpisania przez strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego musi wynosić na cały zakres przedmiotu zamówienia co najmniej 36 miesięcy.
10. Wykonawca (Dostawca) w okresie gwarancyjnym musi zapewnić serwis gwarancyjny, przy czym: 1) naprawa związana z usunięciem wady w okresie gwarancji jest usługą bezpłatną;
2) wszystkie przeglądy okresowe w okresie gwarancji wykonuje Wykonawca na swój koszt i ryzyko;
3) miejscem usunięcia wady zausterkowanego sprzętu, jest miejsce jego docelowej lokalizacji tj. budynek Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze przy ul. Kopernika 1, a jeżeli usunięcie w tym miejscu jest niemożliwe- koszt transportu/ dostarczenia do punktu serwisowego odbywa się na koszt Wykonawcy i przez Wykonawcę;
4) w przypadku, kiedy czas naprawy będzie dłuższy niż siedem(7) dni , z wyłączeniem sobót i dni świątecznych, liczony od następnego dnia zgłoszenia- Wykonawca dostarczy zastępczy sprzęt, o parametrach co najmniej takich jak element uszkodzony; 5) czas reakcji wykonawcy ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, tj. niedziel i świąt) na usunięcie usterki nie więcej niż 48 godziny od powiadomienia -za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub faksem- na adres lub numer wskazany w Ofercie. II.5) Główny kod CPV: 30210000-4 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
30213100-6
30232110-8
30237200-1
31213300-5
31214100-0
31224100-3
32322000-6
32413100-2
32420000-3
32421000-0
32422000-7
32423000-4
32424000-1
38652100-1
39134000-0
39141300-5
39515410-2
39160000-1
48000000-8
48823000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 30 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 30 dni kalendarzowych włącznie od daty podpisania umowy planowanej na 30.11.2019 r., z możliwością odchyłki do ± 3 dni kalendarzowych. Za termin zakończenia zadania uważa się datę podpisania przez Strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy z montażem i uruchomieniem.

Przedmiot zamówienia może być realizowany wyłącznie po godzinie 15:00 oraz w soboty i niedziele –bez ograniczenia czasowego, z uwagi na odbywające się zajęcia szkolne.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno (1) zamówienie w zakresie którego była dostawa sprzętu komputerowego wraz z jego montażem i wykonaniem linii okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu. Wartość wykazanego zamówienia nie może być niższa niż 100 000zł brutto. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia . Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem" przez notariusza) musi być dołączone do oferty. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: Wykonawca, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 2.3), może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podmiotu udostępniającego zasoby, zwanego też „innym podmiotem", niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja", o której mowa w punkcie 4. wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tego podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez Podmiot udostępniający zasoby, 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23, 3) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia ( patrz: zdolności techniczne lub zawodowe), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawę/usługę do realizacji których te zdolności są wymagane, 4) z zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawę / usługę, których wskazane zdolności dotyczą, 5) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w punkcie III.1.3) .
Zamawiający, w oparciu o art. 24aa. upzp ( tzw. procedura odwrócona) w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy -Zamawiający dokona ponownej oceny pozostałych ofert i zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu TakOświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
-brak dokumentów na Wezwanie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: - wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego dostawy były wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
-brak dokumentów na Wezwanie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli wykonawca korzysta z Podmiotu udostępniającego zasoby celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu - stosowne zobowiązanie tego Podmiotu udostępniającego- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - w terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co pozostali wykonawcy wymienieni w ww. informacji oraz o braku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NieZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
Umowna Cena ( C ) 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady/usterki (G) - za wydłużenie okresu trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady/usterki z minimalnych 36 miesięcy do 48 miesięcy 15,00
Czas reakcji (R) wykonawcy na usunięcie wady/usterki poniżej ustalonego przez Zamawiającego maksymalnego czasu tj. 48 godzin od zgłoszenia ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy tj. niedziel i świąt) 25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: NieNależy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-26, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Nie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP 623513-N-2019

2. Specyfikacja istotnych warunków wykonania zamówienia

3. Tabela wyposażenia

4. Formularz oferty z załacznikami

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1. Pytania z 2019-11-21 i udzielone odpowiedzi

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Informacja z sesji otwarcia ofert 26 listopada 2019 r. złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. INOWACYJNA SZKOŁA-WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNY SPRZĘT PRACOWNI CYFROWOMULTIMEIALNEJ DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

1. Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. INOWACYJNA SZKOŁA-WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNY SPRZĘT PRACOWNI CYFROWOMULTIMEIALNEJ DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE