Zapytania ofertowe


pasek_efrr2.jpg 700x52 13kB

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU

I. Nazwa Projektu:
„Innowacyjna szkoła- wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni
cyfrowo-multimedialnej dla młodzieży licealnej w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego
w Jeleniej Górze”
Projekt jest realizowany w ramach:
Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Poddziałania 3-7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową- ZIT AJ
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Numer umowy: RPDS.07.02.03-02-0002/18-00
Numer zamówienia: NPU.01.2019
Celem realizacji Projektu jest poprawa warunków kształcenia a poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt infrastruktury dydaktycznej- konkurencyjne kształcenie uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży oraz tworzenie korzystnych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Jelenia Góra oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej.
Szacunkowa całkowita wartość projektu 200 000 – 250 000 zł łącznie z VAT
Miejsce realizacji projektu:
Publiczne Katolickie Liceum Akademickie Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze przy ul. M. Kopernika 1.
II. Beneficjent/Zamawiajacy:
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. M. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra
III. Informacja ogólna:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków...", w oparciu o rozeznania rynku poprzez upublicznienie na stronie internetowej Beneficjenta, z zachowaniem zasad konkurencyjności i równego dostępu do zamówienia.
Beneficjent nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
oraz sprawozdawczości Projektu- rozliczanie częściowe
( sporządzanie wniosków o płatności) i całościowe Projektu;
- współpraca z IZ RPO WD;
- reprezentowanie Beneficjenta w kontaktach z IZ;
- koordynacja współpracy pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą prac;
- udział z naradach zwołanych bezpośrednio przez Beneficjenta;
- uczestniczenie w wypełnianiu obowiązków Beneficjenta wobec Dotującego do czasu przyjęcia rozliczenia końcowego Projektu.
2. Niniejsze Zaproszenie jest skierowane do osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu czynności
przypisanych poniżej koordynatorowi Projektu, poprzez między innymi udział co najmniej w jednym
projekcie rozliczanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Beneficjent może poprosić potencjalnego kandydata, przed podjęciem decyzji o jego wyborze, do
udokumentowania posiadanego doświadczenia w ww. zakresie w ciągu trzech(3) dni od wezwania.
Brak udokumentowania doświadczenia w ww. zakresie lub jego nie złożenie w wyznaczonym terminie
powoduje wykluczenie kandydata z ubiegania się o pełnienie funkcji koordynatora Projektu.
Beneficjent wymaga osobistego pełnienia funkcji koordynatora Projektu, z wyłączeniem sporządzania
wniosków o płatność, przy których może posługiwać się osobą mającą doświadczenie w tym zakresie,
ponosząc jednak pełną, osobistą odpowiedzialność za czynności tej osoby.
3. Pełnienie funkcji koordynatora Projektu obejmuje cały okres realizacji projektu planowany od IV kw.
2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Beneficjent dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy
i rozliczenia końcowego pomiędzy Beneficjentem a Urzędem Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiegodo
± 30 dni. Zmiana terminu pozostaje bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
IV. Zadania koordynatora Projektu:
- nadzór nad prawidłową realizacją Projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie i harmonogramem
rzeczowo-finansowym, przepisami prawa i wytycznymi.
- wybór specjalisty ds. opisu przedmiotu zamówienia oraz wykonawcy dostawy sprzętu do pracowni
cyfrowo- multumedialnej wraz z jego montażem oraz wykonaniem instalacji okablowania,
- prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych Projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
(w tym: plakat informacyjny, oznakowanie sprzętu)
- prowadzenie korespondencji projektowej oraz sprawozdawczości Projektu- rozliczanie częściowe
( sporządzanie wniosków o płatności) i całościowe Projektu;
- współpraca z IZ RPO WD;
- reprezentowanie Beneficjenta w kontaktach z IZ;
- koordynacja współpracy pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą prac;
- udział z naradach zwołanych bezpośrednio przez Beneficjenta;
- uczestniczenie w wypełnianiu obowiązków Beneficjenta wobec Dotującego do czasu przyjęcia rozliczenia
końcowego Projektu.
V. Kryterium wyboru oferty:
- najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium:
umowna cena= 100% przy założeniu, że 1%= 1,00 punkt
VI. Wynagrodzenie:
Za pełnienie funkcji koordynatora Projektu - wynagrodzenie wypłacone będzie jednorazowo - po zakończeniu Projektu.
VII. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę stanowiącą odpowiedź na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, w formie pisemnej i wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 należy złożyć w terminie do 01 października 2019 r. (włącznie) za
pośrednictwem :
a) operatora pocztowego, posłańca lub kuriera na adres: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne
u Erazma i Pankracego, ul. M. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra lub
b) komunikacji elektronicznej na adres: xmmariusz@ gmail.com lub
c) bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół – ul. Kopernika 1, Jelenia Góra, parter budynku ,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30-15.00 (tel. +48 503 394 206;
Oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby jego
oferta została złożona zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert i wg
załączonego wzoru Formularza oferty - załącznik nr 1.
Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona adnotacją: „OFERTA- KOORDYNATOR PROJEKTU".
Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej.
O wynikach, wykonawcy którzy złożyli oferty zostaną poinformowani za pośrednictwem komunikacji
elektronicznej na adres podany w ofercie.
Za podanie błędnego lub nieczytelnego adresu odpowiada wyłącznie wykonawca.
VIII. Umowa:
Z wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza podpisana zostanie umowa wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2, po uprzednim dostosowaniu jej zapisów do treści złożonej oferty.
IX. Okres ważności oferty:
- 30 dni liczonych wraz z upływem terminu składania ofert.
X. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ART.13 RODO:
1. Wykonawca składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego,
uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(DZ.U.UE.L.2016.119.1.)zawartych w ofercie oraz jej załącznikach.
2. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w ww. punkcie 1. przetwarzane będą do
celów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy
z wybranym wykonawcą, rozliczeń płatności pomiędzy stronami umowy, ewentualnych działań
kontrolnych czy też udostępniania dokumentacji z postępowania i zawartej umowy jako informacji
publicznej.
3. Zamawiający informuje, w rozumieniu art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych- Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że:
1) administratorem danych osobowych jest Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma
i Pankracego w Jeleniej Górze, ul. M. Kopernika 1,
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest – ks. dr Mariusz Majewski
e- mail: xmmariusz@gmail.com,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wybór koordynatora Projektu,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w celach kontrolnych,
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości Projektu (5 lat),
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby, których dotyczą dane osobowe posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych ;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba, że
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje osobie, której dane zostają udostępnione:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XI. Wykonawca składając ofertę jednocześnie oświadcza, że:
1) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-DZ.U.UE.L.2016.119.1.) na
cele niniejszego postępowania oraz oświadczam, że zapoznałam się z klauzulą informacją dotyczącą art.
13 RODO .


                                                                                                           Za Zarząd
                                                                                          Karkonoskiego Stowarzyszenia
                                                                                    Edukacyjnego u Erazma i Pankracego
                                                                                            WICEPREZES ZARZĄDU
                                                                                            /-/ ks. dr Mariusz Majewski
Jelenia Góra, 21 września 2019 r.
Do pobrania:

1. Treść zapytania w oryginale z podpisem elektronicznym

2. Formularz oferty

W aktach wersja z oryginalnym podpisem.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PROCEDURY

 Do pobrania:

Rozstrzygnięcie procedury