Wszczęcie postępowania


Identyfikator postępowania ocds-148610-09b3ba87-ee84-11ec-9a86-f6f4c648a056
Numer referencyjny postępowania ZP.271.1.2022
Status Wszczęte
Procedura Krajowa
Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
Termin składania 5 lipca 2022, godz 09:00
Termin otwarcia 5 lipca 2022, godz 09:15