Zapytania ofertowe


pasek_efrr2.jpg 700x52 13kB

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA SPECJALISTĘ DS. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa Projektu:
„Innowacyjna szkoła- wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni
cyfrowo-multimedialnej dla młodzieży licealnej w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego
w Jeleniej Górze”
Projekt jest realizowany w ramach:
Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Poddziałania 3-7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową- ZIT AJ
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Numer umowy: RPDS.07.02.03-02-0002/18-00
Numer zamówienia: NPU.02.2019
Celem realizacji Projektu jest poprawa warunków kształcenia a poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt infrastruktury dydaktycznej- konkurencyjne kształcenie uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży oraz tworzenie korzystnych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Jelenia Góra oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej.
Miejsce realizacji projektu:
Publiczne Katolickie Liceum Akademickie Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze przy ul. M. Kopernika 1.
II. Beneficjent:
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. M. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra
III. Informacja ogólna:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków...", w oparciu o rozeznania rynku poprzez upublicznienie na stronie internetowej Beneficjenta, oraz wysłanie do trzech podmiotów o istnieniu których na rynku- wie Beneficjent , z zachowaniem zasad konkurencyjności i równego dostępu do zamówienia.
Beneficjent nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Niniejsze Zaproszenie jest skierowane do osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu czynności przypisanych poniżej specjaliście ds. opisu przedmiotu zamówienia, poprzez między innymi opracowywanie Zapytania ofertowego (specyfikacji) z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i ewentualnie art.30a ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Beneficjent może poprosić potencjalnego kandydata, przed podjęciem decyzji o jego wyborze, do udokumentowania posiadanego doświadczenia w ww. zakresie w ciągu trzech(3) dni od wezwania.
Brak udokumentowania doświadczenia w ww. zakresie lub jego nie złożenie w wyznaczonym terminie
powoduje wykluczenie kandydata z ubiegania się o pełnienie funkcji koordynatora Projektu.
Beneficjent wymaga osobistego pełnienia funkcji koordynatora Projektu, z wyłączeniem sporządzania
wniosków o płatność, przy których może posługiwać się osobą mającą doświadczenie w tym zakresie,
ponosząc jednak pełną, osobistą odpowiedzialność za czynności tej osoby.
3. Specjalista ds. opisu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany przygotować:
1) opis na potrzeby przeprowadzenia postępowania dostawy sprzętu do pracowni cyfrowomultimedialnej
wraz z jego montażem oraz wykonaniem instalacji.
Specyfikacja sprzętu i wyposażenia do projektu ,zgodnie z załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie:
a) komplet kabli -800mb wraz z instalacja w korytkach kablowych -1 kpl.
b) gniazda ethernet – 30 szt.
c) gniazda zasilające- 60 szt.
d) szafa serwerowa 27U - 1 szt.
e) szafa serwerowa- pośrednia 9U – 1 szt.
f) patchpanel 48portów- 2 szt.
patchpanel 24 porty -3 szt.
półki 1U – 6 szt.
listwy zasilające – 4 szt.
Łącznie – 1 komplet.
g) wielofunkcyjna zapora sieciowa – 1 kpl.
h) router brzegowy – 1 szt.
i) przełączniki gałęziowe 48 portów zarządzalne w trzecie warstwie protokołu TCPiP – 2szt.
j) APC- radiowe punkty dostępowe – 3szt.
k) tablica multimedialna ze statywem mobilnym posiadającym ramię na rzutnik – 1szt.
l) rzutnik multimedialny- 1 szt.
m) laptopy uczniowskie wraz z oprogramowaniem (tj. systemem operacyjnym oraz pakietem
biurowym i osprzętem) – 30szt.
n) mobilna szafka na 30 sztuk laptopów- 1 szt.
o) komputery serwerowe wraz z oprogramowaniem (tj. system operacyjnym) i osprzętem- 2 szt.
p) oprogramowanie do zajęć dydaktycznych w pracowni cyfrowej- 1 kpl
q) okablowanie i oprogramowanie narzędziowe do tablicy multimedialnej (sterowniki, edytory
i bazy danych) – 1kpl
r) drukarka sieciowa- 1szt
s) rzutnik multimedialny przenośny wraz z ekranem przenośnym – 1 szt.
t) rolety zaciemniające- 3 szt.
u) stoły uczniowskie- 30 szt.
v) krzesła – 31 szt.
w) biurko nauczycielskie- 1 szt.
x) stoły uczniowskie dla osoby niepełnosprawnej z regulowaną wysokością- 2 szt.
2) treść Zapytania ofertowego do postępowania pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia” zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS na lata 2014-2020
IV. Przygotowanie Opisu przedmiotu zamówienia oraz Zapytania ofertowego - w terminie do 14 kolejno
następujących po sobie dni kalendarzowych licząc od następnego dnia podpisania umowy- zlecenia
z Wykonawcą. Publikacja Zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (BKFU)
może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu opracowanych materiałów przez Beneficjenta i/lub
Koordynatora projektu.
V. Zadania Specjalisty ds. opisu przedmiotu zamówienia:
- opis przedmiotu zamówienia( patrz punkt III. 3.1 )
- opracowanie Zapytania ofertowego do przeprowadzenia postępowania (patrz punkt III. 3.2.)
- ścisła współpraca z Beneficjentem i Koordynatorem projektu,
- udział w sesji niejawnej podczas otwarcia ofert,
- udział w odbiorze końcowym dostawy sprzętu i wyposażenia.
VI. Kryterium wyboru oferty:
- najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium:
umowna cena= 100% przy założeniu, że 1%= 1,00 punkt
VII. Wynagrodzenie:
Za pełnienie funkcji koordynatora Projektu - wynagrodzenie wypłacone będzie w dwóch transzach:
- pierwsza- w wysokości 80% po opublikowaniu materiałów w BKFU
- druga – po podpisaniu protokołu odbioru dostawy sprzętu i wyposażenia.
VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę stanowiącą odpowiedź na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, w formie pisemnej i wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 należy złożyć w terminie do 02 października 2019 r. (włącznie) za
pośrednictwem :
a) operatora pocztowego, posłańca lub kuriera na adres: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne
u Erazma i Pankracego, ul. M. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra lub
b) komunikacji elektronicznej na adres: xmmariusz@ gmail.com lub
c) bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół – ul. Kopernika 1, Jelenia Góra, parter budynku ,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30-15.00 (tel. +48 503 394 206;
Oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby jego
oferta została złożona zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert i wg
załączonego wzoru Formularza oferty - załącznik nr 1.
Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona adnotacją: „OFERTA- Specjalista ds.opisu przedmiotu
zamówienia". Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej.
O wynikach, wykonawcy którzy złożyli oferty zostaną poinformowani za pośrednictwem komunikacji
elektronicznej na adres podany w ofercie.
Za podanie błędnego lub nieczytelnego adresu odpowiada wyłącznie wykonawca.
IX. Umowa:
Z wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza podpisana zostanie umowa wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2, po uprzednim dostosowaniu jej zapisów do treści złożonej oferty.
X. Okres ważności oferty:
- 30 dni liczonych wraz z upływem terminu składania ofert.
Nr zamówienia: NPU.02.2019 Strona 4
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ART.13 RODO:
1. Wykonawca składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego,
uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.)zawartych w ofercie oraz jej załącznikach.
2. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w ww. punkcie 1. przetwarzane będą do
celów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji
umowy z wybranym wykonawcą, rozliczeń płatności pomiędzy stronami umowy, ewentualnych
działań kontrolnych czy też udostępniania dokumentacji z postępowania i zawartej umowy jako
informacji publicznej.
3. Zamawiający informuje, w rozumieniu art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że:
1) administratorem danych osobowych jest Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma
i Pankracego w Jeleniej Górze, ul. M. Kopernika 1,
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest – ks. dr Mariusz Majewski
e- mail: xmmariusz@gmail.com,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wybór koordynatora Projektu,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w celach kontrolnych,
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości Projektu (5 lat),
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby, których dotyczą dane osobowe posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych ;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba,
że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje osobie, której dane zostają udostępnione:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XII. Wykonawca składając ofertę jednocześnie oświadcza, że:
1) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-DZ.U.UE.L.2016.119.1.) na
cele niniejszego postępowania oraz oświadczam, że zapoznałam się z klauzulą informacją dotyczącą art.
13 RODO .
                                                                                    Za Zarząd
                                                                  Karkonoskiego Stowarzyszenia
                                                            Edukacyjnego u Erazma i Pankracego
                                                                     WICEPREZES ZARZĄDU
                                                                     /-/ ks. dr Mariusz Majewski
Jelenia Góra, 23 września 2019 r.

DO POBRANIA:

1. Treść zapytania w oryginale z podpisem elektronicznym

2. Formularz oferty

W aktach wersja z oryginalnym podpisem.

ROZSTRZYGNIĘCIE PROCEDURY

Do pobrania:

Rozstrzygnięcie procedury