Dotacje z UE


logo_efrr.jpg 586x84 8kB

Projekt nr RPDS.03.03.03-02-0009/21
Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno – kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze dofinansowany z EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego wraz z Parafią rzymsko-katolicką pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze realizuje projekt partnerski pn. „Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno – kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPDS.03.00.00. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie RPDS.03.03.00. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie RPDS.03.03.03. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.03.03.03-02-0009/21-0 z dnia 29.03.2022 roku.
Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku, placówki przeznaczonej na cele edukacyjne, wymienionej w ustawie Prawo oświatowe. Zakres prac do podniesienia efektywności energetycznej ustalono na podstawie audytu energetycznego. Projekt zakłada 7 zadań - opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej do pozyskania dofinansowania i do uzyskania zezwoleń na wykonanie robót budowlanych, ich wykonania (modernizacja energetyczna: komponenty termomodernizacyjny, zarządzania energią cieplną i elektryczną i edukacyjny; rozbudowę budynku w tym windy, celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymianę oświetlenia na energooszczędne), nadzoru nad ich realizacją, ochroną środowiska, prawidłowego rozliczenia projektu oraz promocji. Docelowa powierzchnia użytkowa budynku 1897,15 m2, w tym powierzchnia użytkowa na cele edukacyjne 1317,89 m2 (wykorzystanie 69,47% powierzchni użytkowej obiektu i w 100% czasu tylko na cele edukacyjne) Odbiorcami bezpośrednimi są uczniowie - 81 osób, docelowo zwiększenie do 140 os. Odbiorcy pośredni to mieszańcy miasta Jelenia Góra–Cieplice.
Cel główny i realizacja Projektu ma znaczenie z uwagi na osiągane efekty termomodernizacyjnego i poprawą stanu środowiska naturalnego. Nastąpi mniejsze zużycie energii cieplnej i elektrycznej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów, oszczędności w zakresie eksploatacji budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie realizowany jako partnerski przez Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, prowadzącego Szkołę i Lidera Projektu doświadczonego w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych oraz Parafię rzymsko-katolicką pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze, jako Partnera projektu, właściciela i użyczającego nieruchomość na potrzeby działalności edukacyjnej.

Okres realizacji Projektu: od 2021-04-13 do 2022-12-31
Wartość Projektu: 2 424 602,46 zł.
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 392 078,76 zł.
Kwota dofinansowania EFRR w ramach RPO WD 2014-2020: 1 183 266,96 zł.

 ======================================================================================

„Innowacyjna szkoła - wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni
cyfrowo - multimedialnej dla młodzieży licealnej w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze”

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. M. Kopernika 1 informuje o realizacji projektu, którego przedmiotem jest zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia w nowo utworzonej pracowni cyfrowo- multimedialnej (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo) Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze, zlokalizowanego przy ul. M. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i stanowi kontynuację większej inwestycji, dwukrotnie wspartej środkami RPO WD, w ramach której wykonano już między innymi przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z adaptacją i wyposażeniem 2 pracowni: przyrodniczej i matematycznej.

Podstawowym celem Projektu jest poprawa warunków kształcenia w Publicznym Katolickim Liceum Akademickim Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze. Stanie się to możliwe w wyniku wyposażenia nowo utworzonej pracowni cyfrowo-multimedialnej w nowoczesny sprzęt informatyczny umożliwiający prowadzenie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zakupionego, w ramach projektu, oprogramowania.

Priorytetowe cele Projektu to: wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z terenu Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez poprawę wyposażenia infrastruktury dydaktycznej Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego, służącej nowoczesnemu i konkurencyjnemu kształceniu uczniów oraz tworzenie korzystnych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Jelenia Góra oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez podniesienie jakości kształcenia.

Szczegółowe cele Projektu to: przystosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier w zdobywaniu ról społecznych oraz sprawności funkcjonalnych, niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technicznych wspomagających proces edukacji.

Efektem planowanym jest wsparcie w programie 64 użytkowników infrastruktury edukacyjnej, wzrost kompetencji uczniów, wyrównywanie deficytów rozwojowych, wzrost jakości edukacji, poprawa wyników edukacyjnych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w mieście Jelenia Góra.

Wartość Projektu - 256 429,29zł
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 217 964,90 zł