OŚWIADCZENIE
 Zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego


Jelenia Góra, 15 lutego 2024 roku

OŚWIADCZENIE
 Zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego 
w sprawie wystąpienia pokontrolnego Urzędu Miasta Jelenia Góra z 7 lutego 2024 r.

W związku z przeprowadzoną przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Jelenia Góra kontrolą finansową z zakresu wykorzystania subwencji oświatowej przyznawanej na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze oraz w Publicznym Katolickim Liceum Akademickim u św. Pankracego w Jeleniej Górze działającymi w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze, za rok 2022, Zarząd informuje, że w wyniku kontroli zakwestionowano zasadność wydatkowania niektórych kosztów opłaconych ze środków przeznaczonych na pracę z uczniami mającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. => w Szkole Podstawowej zakwestionowano kwotę: 13.766,50 zł, co stanowi: 1,47 %
z kwoty: 935.844,94 zł, którą Szkoła otrzymała w roku 2022 na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.=> w Liceum Akademickim zakwestionowano kwotę: 14.077,35 zł, co stanowi: 4,34 % z kwoty: 324.408,40 zł, którą Szkoła otrzymała w roku 2022 na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W związku z powyższym informujemy, że zakwestionowane wydatki zarówno w SP jaki i w LA, dotyczyły kosztów poniesionych przez szkoły na szkolenia dla nauczycieli i inne formy dokształcające związane ściśle z pracą z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Były to przede wszystkim szkolenia dotyczące pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera.

Na podstawie wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym zaleceń, w oparciu o podstawę prawną tam zamieszczoną, Zarząd informuje, że środki finansowe, o których mowa powyżej wraz z odsetkami, zostały zwrócone na wskazany przez Urząd Miasta Jelenia Góra rachunek bankowy w dniu 13.02.2024 r.

Jednocześnie Zarząd wyjaśniam, że dyrekcja Szkoły kierowała się zasadami przyjętymi w prawie oświatowym, które pozwalały interpretować obowiązujące prawo jako dopuszczające do wydatkowania kosztów subwencji celowej na udział w szkoleniach specjalistycznych wszystkich nauczycieli zatrudnionych w naszych szkołach. Znając specyfikę pracy w szkole, każdy nauczyciel powinien posiadać wiedzę nt pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z którymi może spotkać się na zastępstwie, a także podczas każdej przerwy międzylekcyjnej, gdzie wypełnia obowiązki opiekuńcze, zapewniając uczniom bezpieczeństwo.

Podsumowując, należy stwierdzić, że zaistniała sytuacja jest przykładem, gdzie prawo nie nadąża za życiem i wymaga zmian.

Ponadto Zarząd stwierdza, że wskazane w wystąpieniu niewłaściwości w żaden sposób nie dyskredytują wyjątkowej misji edukacyjnej realizowanej przez powołany do życia przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze. W SP i LA 15 % uczniów to uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyniki osiągane przez Szkołę pokazują, że wszyscy nasi uczniowie dobrze się rozwijają i osiągają bardzo dobre noty na kolejnych etapach edukacyjnych.

Skan dokumentów wystąpienia pokontrolnego, zamieszczamy poniżej.

W imieniu Zarządu:
ks. dr Mariusz Majewski 

wiceprezes Zarządu