Statut

KARKONOSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE

U ERAZMA I PANKRACEGO

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Stowarzyszenie pod nazwą: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855 ze zm.), innych regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie
  u Erazma i Pankracego.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jelenia Góra.
 4. Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie działalności pożytku publicznego i wolontariatu, w szczególności w zakresie edukacji i wychowania katolickiego, działalności społecznej i kulturalnej oraz ekologicznej, turystycznej i sportowej.
 2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnych celach. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 • zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół katolickich;
 • inicjowanie oraz wspieranie różnych form wychowania dzieci i młodzieży w szczególności wychowania religijnego, kulturalnego i społecznego;
 • działalność informacyjną i wydawniczą;
 • współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych;
 • organizowanie zebrań, konferencji i szkoleń;
 • pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywną;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • ochronę i promocję zdrowia;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;
 • organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 • działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechnianie świadomości prawnej obywateli, w tym poprzez ochronę praw ofiar przestępstw i konsumentów;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocję i organizację wolontariatu;
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zajmujących się realizacją celów tożsamych z celami Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie, działającymi przez swoich przedstawicieli.
 3. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność
  do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie posiada członków:
 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych;
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek.
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
 2. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz.
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić w kolejnych kadencjach.
 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Walne Zgromadzenie Członków

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
  Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej
  lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie zmian Statutu;
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. uchwalanie budżetu;
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

Zarząd

 1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz kieruje całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków. O liczbie osób w Zarządzie decyduje Walne Zgromadzenie Członków w drodze stosownej uchwały.
 3. W skład każdego Zarządu powoływany jest każdorazowy proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, o ile wskazany nie przedstawi na piśmie swojej innej woli.
 4. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swoich członków:
 1. prezesa Zarządu
 2. 1-3 wiceprezesów Zarządu;
 3. sekretarza;
 4. skarbnika
 1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 3. Do kompetencji Zarządu należą:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 3. uchwalanie regulaminów, sporządzanie planów pracy i budżetu;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

 

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Zarządu;
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie;
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
 3. dotacje;
 4. darowizny, zapisy i spadki;
 5. korzyści z ofiarności publicznej;
 6. wpływy z działalności statutowej;
 7. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Stowarzyszenie prowadzi rachunek bankowy.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, w drodze stosownej uchwały.
 4. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w osobach: prezesa Zarządu lub wiceprezesa Zarządu i skarbnika.
 5. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, przy czym uprawnienia te mogą być przeniesione na inne osoby na podstawie stosownej uchwały Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.