Publiczne Katolickie Liceum Akademickie
u św. Pankracego w Jeleniej Górze

Aktualności Liceum Akademickie

2019-02-21 12:00

Regulamin rekrutacji do
Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego
w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego
w Jeleniej Górze
na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 60).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
3. Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Postanowienia ogólne

1. Publiczne Katolickie Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze jest szkołą prowadzoną przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.
2. Szkoła rekrutuje uczniów z obszaru całego kraju.
3. Do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego są przyjmowani uczniowie po ukończeniu gimnazjum w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
4. Do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego są przyjmowani uczniowie po ukończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
5. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze.
6. Za przebieg rekrutacji odpowiada komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
7. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej decyduje dyrektor.

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja odbywa się do jednego oddziału, który może dzielić się na profile:

A. MATEMATYCZNO – FIZYCZNO – INFORMATYCZNY
     Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka, język obcy.
B. BIOLOGICZNO – CHEMICZNY
    Przedmioty rozszerzone: chemia, biologia, język obcy.
C. HUMANISTYCZNY
     Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

Rozszerzenia głównych przedmiotów profilowych rozpoczynają się w pierwszym roku nauki, a pozostałych - od drugiej klasy.

2. Pierwszy etap rekrutacji.

    W terminie od 22 marca 2019 r. do 19 czerwca 2019 r. w sekretariacie złożyć:

a. Formularz „kwestionariusz i podanie kandydata” o przyjęcie do Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze.
b. dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne,
c. kserokopia aktu urodzenia,
d. kserokopie opinii wydanych przez kompetentne poradnie dotyczące ewentualnych dysfunkcji i problemów zdrowotnych.

Dokumenty przesyłać można również na adres:
Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Kopernika 1
z dopiskiem „rekrutacja liceum”

   Drugi etap rekrutacji.

W terminie od 25 marca do 19 czerwca 2019 r. odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne, których celem jest poznanie kandydata i jego rodziny oraz rozmowa o zasadach i priorytetach Szkoły.

   Trzeci etap rekrutacji.

W terminie od 19 do 21 czerwca 2019 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie o poświadczone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

   24 czerwca 2019 roku – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły.

3. W przypadku niewyczerpania limitu zaplanowanych miejsc do 30 sierpnia 2019 r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Kandydaci wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) umawiają się na rozmowę rekrutacyjną i przynoszą komplet oryginałów wymaganych dokumentów.

4. Kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego będzie obowiązywał sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły zgodny z w/w Rozporządzeniem MEN.

5. Dodatkowo w naszej Szkole kandydat otrzymuje punkty:

a) za ocenę z religii według skali:

1) celujący – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobry – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty

b) za ocenę z zachowania według skali:

wzorowe – 10 punktów
bardzo dobre – 8 punktów
dobre – 6 punktów
poprawne – 1 punkt

Ocena nieodpowiednia lub naganna z zachowania dyskwalifikuje kandydata do naszej Szkoły.

c) punkty dodatkowe:

                             - ktoś z rodzeństwa kandydata uczył się lub uczy się w naszej Szkole – 1 pkt;
                             - kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) – 1 pkt;
                             - poświadczone zaangażowanie w grupie parafialnej/ harcerstwie/ grupie charytatywnej – 3 pkt;
                             - zaangażowanie rodziców w działania grupy parafialnej – 3 pkt;
                             - rozmowa rekrutacyjna dla kandydatów spoza szkoły – max. 10 pkt;
                            - dla absolwentów ZSK za osiągnięcia i zaangażowanie – max. 10 pkt.

            - Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów Zespołu Szkół Katolickich

              u św. Pankracego w Jeleniej Górze, którzy osiągnęli najwyższe wyniki lub wykazali się

              szczególnym zaangażowaniem.

6.O przyjęciu kandydata do Liceum Akademickiego decyduje suma uzyskanych podczas rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach ostateczna decyzja należy do dyrektora Szkoły.
7. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
8. Warunkiem przyjęcia w/w laureatów lub finalistów do szkoły jest złożenie poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia.
9. Do 28 lipca 2019 r. godz.13.00 istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły następuje do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Możliwość złożenia do dyrektora, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
Wszelkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.