Inicjatywy

PORADNIA RODZINNA
POMOC PRAWNA
ROZLICZANIE PIT

Powołana przez Stowarzyszenie w 2014 r. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna FAMILIARIS CONSORTIO (www.familiarisconsortio.pl)

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego informuje, że od 2 stycznia 2017 roku wykonuje zlecone zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto Jelenia Góra i finansowane z budżetu państwa, a polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeleniej Górze.

Dzięki Karkonoskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjnemu u Erazma i Pankracego kolejny rok z rzędu można bezpłatnie rozliczyć deklarację PIT. Wystarczy zgłosić się do biura na parterze przy ul. Kopernika 1 w Jeleniej Górze w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16:00–18:00.

GDZIE

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” Filia nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Plac Piastowski 32

• poniedziałek od godz. 13.00 do 18.00

• wtorek od godz. 10.00 do 15.00

• czwartek od godz. 13.00 do 18.00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Podgórna 9

• środa od godz. 14.00 do 19.00

• piątek od godz. 10.00 do 15.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 7, pokój nr 3

System nieodpłatnej pomocy prawnej realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. (Dz. U z 2015 r. poz. 1255). Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci, radcowie prawni lub aplikanci na podstawie umów zawartych z Miastem Jelenia Góra.

DLA KOGO

Nieodpłatną pomoc prawną otrzymają:

– młodzież do 26 roku życia – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzielenie świadczenia;

– osoby, które ukończyły 65 lat – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– osoby posiadające ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;

– kombatanci – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie zaświadczenia o statusie kombatanta lub statusie osoby będącej ofiarą represji wojennych i okresu powojennego;

– weterani – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego;

– osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej;

– kobiety w ciąży.

NA CZYM POLEGA

Pomoc prawna polega na:

– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;

– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego

– udzieleniu pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

ZAKRES POMOCY

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

– prawa pracy,

– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

– prawa cywilnego,

– spraw karnych,

– spraw administracyjnych,

– ubezpieczenia społecznego,

– spraw rodzinnych,

– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.