Inicjatywy

PORADNIA RODZINNA
POMOC PRAWNA
ROZLICZANIE PIT

Powołana przez Stowarzyszenie w 2014 r. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna FAMILIARIS CONSORTIO (www.familiarisconsortio.pl)

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego informuje, że od 2 stycznia 2017 roku wykonuje zlecone zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto Jelenia Góra i finansowane z budżetu państwa, a polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeleniej Górze.

Dzięki Karkonoskiemu Stowarzyszeniu Edukacyjnemu u Erazma i Pankracego kolejny rok z rzędu można bezpłatnie rozliczyć deklarację PIT. Wystarczy zgłosić się do biura na parterze przy ul. Kopernika 1 w Jeleniej Górze w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16:00–18:00.

BEZKRESNI - Wielka Zbiórka Krwi Pamięci Kresów

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Jeleniej Górze w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz z okazji 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu tj. 11 lipca 2018 r. zainicjowało ogólnopolską akcję Wielkiej Zbiórki Krwi Pamięci Kresów. Akcja ta, inspirowana wieloma społecznymi zrywami serc Polaków, niosącymi ze sobą piękne idee, bierze sobie za cel kultywowanie pamięci o wielowiekowej tradycji Kresów Południowo-Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej oraz wielką zbiórkę krwi, tak potrzebnej każdego dnia, a szczególnie w okresie wakacji.

GDZIE

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” Filia nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Plac Piastowski 32

• poniedziałek od godz. 13.00 do 18.00

• wtorek od godz. 10.00 do 15.00

• czwartek od godz. 13.00 do 18.00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Podgórna 9

• środa od godz. 14.00 do 19.00

• piątek od godz. 10.00 do 15.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 7, pokój nr 3

System nieodpłatnej pomocy prawnej realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. (Dz. U z 2015 r. poz. 1255). Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci, radcowie prawni lub aplikanci na podstawie umów zawartych z Miastem Jelenia Góra.

DLA KOGO

Nieodpłatną pomoc prawną otrzymają:

– młodzież do 26 roku życia – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzielenie świadczenia;

– osoby, które ukończyły 65 lat – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

– osoby posiadające ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;

– kombatanci – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie zaświadczenia o statusie kombatanta lub statusie osoby będącej ofiarą represji wojennych i okresu powojennego;

– weterani – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego;

– osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej;

– kobiety w ciąży.

NA CZYM POLEGA

Pomoc prawna polega na:

– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;

– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego

– udzieleniu pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

ZAKRES POMOCY

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

– prawa pracy,

– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

– prawa cywilnego,

– spraw karnych,

– spraw administracyjnych,

– ubezpieczenia społecznego,

– spraw rodzinnych,

– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.