Dotacje z UE

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze

realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.:

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO GIMNAZJUM U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE Z PRZEZNACZENIEM NA SZKOŁĘ, ADAPTACJA TYCHŻE POMIESZCZEŃ ORAZ ICH WYPOSAŻENIE – II ETAP

Projekt dotyczy modernizacji części zabudowań byłego Kolegium Jezuickiego, które mają być zaadaptowane na pomieszczenia edukacyjne oraz wyposażenia dwóch sal naukowych w pomoce dydaktyczne, dedykowane naukom matematyczno-przyrodniczym oraz niezbędny sprzęt komputerowy w sali do matematyki i fizyki.
Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury naukowo-dydaktycznej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. W związku z rewitalizacją stanu technicznego sal, projekt stanowi kluczowy element poprawy warunków nauki i pracy, co przyczyni się do polepszenia bazy edukacyjnej dla uczniów, także niepełnosprawnych, nauczycieli oraz potencjalnych absolwentów Szkoły. Projekt umożliwi także zatrudnienie pewnej liczby nauczycieli, w zależności od zapotrzebowania. Niniejsze działanie realizuje również ochronę, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego. Będący przedmiotem realizacji projektu obiekt jest ważnym punktem na mapie historycznej miasta Jelenia Góra. Innym celem jest wykreowanie strategii promowania równych szans edukacyjnych dla dzieci poprzez dostęp do wyspecjalizowanych materiałów naukowo-dydaktycznych oraz najnowszych rozwiązań technologicznych.
  Okres realizacji projektu: 23.05.2016 r. do 28.02.2018 r.
  Całkowita wartość projektu: 2 453 187,05 zł
  Kwota dofinansowania: 1 882 330,42 zł
  Przebudowa pomieszczeń Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego oraz wyposażenie dwóch z nich w nowoczesne narzędzia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz cyfryzacji, przyczynią się do poprawy jakości warunków nauczania poprzez stworzenie innowacyjnej bazy naukowo-dydaktycznej oraz wzrostu świadomości uczniów na konieczność zdobywania wiedzy z zakresu matematyki, przyrody oraz nauk pokrewnych. Projekt ma doprowadzić do wzbogacenia oferty edukacyjnej miasta Jelenia Góra, co w długim horyzoncie przełoży się na wzrost jakości nauczania oraz życia mieszkańców niniejszego obszaru.

  KRONIKA PROJEKTU O NUMERZE RPDS.07.01.03-02-0010/16.

  Tytuł projektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Publicznego Katolickiego
  Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na szkołę, adaptacja tychże pomieszczeń oraz ich wyposażenie-II etap.
  Nazwa Wnioskodawcy: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
  Wniosek o dofinansowanie projektu:
  Wniosek złożony 23.05.2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Oś priorytetowa: 7. Infrastruktura edukacyjna
  Działanie: 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawowa i gimnazjalną
  Poddziałanie: 3- 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawowa i gimnazjalną- ZIT AJ
  Umowy o dofinansowanie projektu:
  Umowa została podpisana 31 maja 2017 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu
  a Karkonoskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym u Erazma i Pankracego z siedzibą w Jeleniej Górze.
  Wartość projektu:
  2 453 187,05 PLN w tym przyznane dofinansowanie ze środków Funduszu w kwocie 1 882 330,42 PLN stanowiące 76,73% wydatków kwalifikowanych.
  Opis projektu:
  Projekt dotyczy modernizacji części zabudowań byłego Kolegium Jezuickiego, które mają być zaadaptowane na pomieszczenia edukacyjne oraz wyposażenie dwóch sal naukowych w pomoce dydaktyczne, dedykowane naukom matematyczno- przyrodniczym oraz tablicę interaktywną, projektor
  i komputer.
  Prace budowlane obejmują: roboty przygotowawczo-rozbiórkowe, roboty murarsko-betoniarskie, elementy konstrukcji drewnianych, izolacje, wykonanie i montaż ścianek działowych i obudów z prefabrykatów gipsowych, tynki wewnętrzne i okładziny ścian, podłoża i posadzki, stolarka wewnętrzna, roboty ślusarsko-kowalskie, wentylacja grawitacyjna (wentylacja mechaniczna została wykonana poza tym projektem), roboty malarskie, przyłącze instalacji wodociągowej, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja hydrantowa, kanalizacja sanitarna, wewnętrzne linie zasilające- WLZ, instalacje gniazd i oświetlenia energooszczędnego, instalacje połączeń wyrównawczych, system oddymiania klatki schodowej.
  Realizatorzy projektu:
  W wyniku przeprowadzonych procedur zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19.07.2017 r.
  wyłoniono:
  – 25.09.2017 r. Koordynatora projektu
  Joanna Hanusz prowadząca działalność pn. INWEST-bud z siedzibą w Jeleniej Górze
  – 11.10.2017 r. Inżyniera Kontraktu
  MUSIALIK RENATA RENAMUS FIRMA BUDOWLANO – INSTALACYJNA z siedzibą w Jeleniej Górze,
  w składzie:
  Inżynier Kontraktu ▪ mgr inż. Grzegorz Prażanowski
  Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:
  ▪ mgr inż. Tomasz Ambroży – specjalność konstrukcyjno-budowlana, uprawniony do nadzorowania robót budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
  ▪ mgr inż. Renata Musialik – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, insolacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniona do nadzorowania robót budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
  ▪ mgr inż. Andrzej Zawadzki – specjalność instalacyjną w zakresie sieci, insolacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawniony do nadzorowania robót budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.
  – Wykonawcę robót budowlanych tj.
  Konsorcjum składające się z podmiotów:
  ▪ Pan Daniel Prus – P.H.U MOD Daniel Prus LIDER z siedzibą w Jeleniej Górze
  ▪ Pan Dariusz Myszczyszyn – Konsorcjant z siedzibą w Biłgoraju
  ▪ Pan Marcin Lelo – ML Marcin Lelo – Konsorcjant w Jeleniej Górze.
  23.10.2017 r. z Wykonawcą została podpisana umowa z terminem wykonania zakresu rzeczowego
  Przedmiotu umowy do 20.03.2018 r.
  – Dostawcę wyposażenia tj.
  Fabrykę Pomocy Naukowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie.
  21.03.2018 r. podpisana została umowa z terminem realizacji do 30 marca 2018 r.
  Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu
  W wyniku podjętych działań przez Beneficjenta- Zarząd Województwa 23.04.2018 r. podjął decyzję w sprawie
  wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania w ramach Poddziałania 7.1.3 Inwestycje w edukację
  przedszkolną, podstawową i gimnazjalną- ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez zwiększenie o kwotę 116 078,43 PLN dofinansowania Projektu.
  14.06.2018 r. został podpisany Aneks nr RPDS.07.01.03.-02-0010/16/01 z wartościami projektu po zmianach:
  ▪ wartość projektu 2 453 187,05 PLN w tym przyznane dofinansowanie ze środków Funduszu ulega zwiększeniu do kwoty 1 998 366,17 PLN stanowiącej 81,46 % wydatków kwalifikowanych.
  06 kwietnia 2018 r. został podpisany przez Strony umowy tj. Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne
  u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze i Wykonawcę Protokół odbioru końcowego zadania, w którym na dzień odbioru nie stwierdzono występujących wad. Obiekt uzyskał dopuszczenie do bezpiecznego
  użytkowania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze.
  Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
  W obiekcie z nowym rokiem szkolnym 2018/2019 naukę pobierać będzie 130 uczniów.
  Kolejnym wyzwaniem jest zgromadzenie funduszy na wykonanie ostatnich dwóch etapów tj. zagospodarowania terenu zgodnie z projektem budowlanym i wykonanie elewacji budynku.
  Do pobrania pliki z fragmentami dokumentacji fotograficznej obrazującej stan przed- i po- przebudowie
  pomieszczeń.